skip to Main Content
(075) 614 75 44 info@denotarisfabriek.nl
TARIEVEN EXTRA WERKZAAMHEDEN

TARIEVEN VOOR VERKOOP EN AANKOOP REGISTERGOED

    • Aflossen van een lening/krediet (per stuk) € 60,00
    • Betalingen aan het buitenland € 35,00
    • Doorhaling hypotheek/beslag  (per doorhaling) € 185,00
    • Extra inschrijvingskosten Kadaster bij niet-kik akte (geen btw verschuldigd) € 65,00
    • Extra recherches bij meer dan één kadastraal perceel € 40,00
    • Gebruik Electronische Communicatie Hypotheken (ECH) € 18,50
    • Gelden overmaken i.v.m. aankoop bij een andere notaris (Baarns beslag procedure) € 100,00
    • Hypothecaire inschrijving op een tweede onderpand/overbrugging € 160,0
    • Inschrijvingskosten kadaster van de koopovereenkomst (geen btw verschuldigd) € 55,00
    • Koopovereenkomst opstellen woning/appartement € 470,00
    • Kosten overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk) € 12,50
    • Ondertekenen stukken ten behoeve van geldverstrekker (zoals depotakte, offerte, verpandingsakte etc.) € 50,00
    • Opstellen kadasterverklaring inzake inschrijving koopovereenkomst € 155,00
    • Opnieuw opvragen aflosnota (per aflosnota) € 30,00
    • Opstellen hypothecaire notariële volmacht inclusief volmacht aankoop € 255,00
    • Opvragen akte(n) bij het Kadaster (per akte) € 20,00
    • Opstellen volmacht tot aankoop/verkoop € 60,00
    • Passeerdatum wijzigen € 75,00
    • Retourboeken van gelden aan geldverstrekker/bank € 25,00
    • Spoedzaken € 150,00
    • Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e ) € 60,00
    • Toestemming vragen aan derden zoals Gemeente, Bank, Woningbouwvereniging etc. (per aanvraag) € 75,00
    • Tolk inschakelen en extra tijd reserveren voor passeren van de akte(n) (kosten tolk worden doorberekend) € 80,00
    • Uittreksel(s) opvragen bij de Kamer van Koophandel (per stuk) € 15,00
    • Vestigen nieuwe erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen € 175,00
    • Werkzaamheden bij appartementsrechten € 75,00
    • Werkzaamheden bij erfpacht € 75,00
    • Werkzaamheden bij onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid, nalatenschap, voogdij, onderbewindstelling, curatele, faillissement € 100,00
    • Werkzaamheden bij verrekening polis € 60,00
    • Werkzaamheden berekening art. 13 WBR (overdrachtsbelasting binnen 6 maanden) € 60,00
    • Werkzaamheden bij verdeling gelden bij echtscheiding € 75,00
    • Werkzaamheden i.v.m. BKZ/GRZ woningen € 140,00
    • Werkzaamheden i.v.m. verkoop door bank (kosten kunnen voor rekening van koper zijn) minimaal € 260 ex 21% BTW € 260,00

De inschrijving van de levering & hypotheek is niet altijd mogelijk via
”KIK” akte (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster).
* Bij een leveringsakte geldt het “KIK” tarief alleen indien het een
standaard overdracht betreft. Indien een zaak niet standaard is, kan de
akte niet via “KIK” worden aangeboden bij het Kadaster. In dat geval zijn
de kosten €126,00 in plaats van €77,00.
** Bij een hypotheekakte geldt het “KIK” tarief alleen indien het model
van de bank hierop is aangesloten.

In geval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief in rekening, doch ten minste € 150,00.
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Back To Top